Pakiet MŚP - stanowi ułatwienie dla sektora MŚP- Ustawa nowelizuje 34 ustawy

 • IMO
 • Blog

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. 2018 r. poz. 2244).

Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 r. za wyjątkiem zmian w Kodeksie cywilnym, Kodeksie spółek handlowych oraz przepisu przejściowego dotyczącego zmian w Kodeksie cywilnym - które wejdą w życie z dniem 1 marca 2019 r. oraz zmian podatkowych, które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2019 r. oraz 1 stycznia 2020 r.

 Wprowadzone zmiany obejmują m.in.:

 • §  w Kodeksie cywilnym, wprowadzenie zasad potwierdzania umów zawartych przez osobę działającą jako organ osoby prawnej bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu;
 • §w Kodeksie spółek handlowych, wprowadzenie przepisów m.in. powodujących zmiany w funkcjonowaniu spółki z o. o. polegających na podejmowaniu wszystkich uchwał przez wspólników na odległość (w trybie obiegowym); wskazujących komu i w jaki sposób członkowie zarządu spółki kapitałowej powinni składać oświadczenie o swojej rezygnacji, w przypadku, gdy są jedynymi będą ostatnimi członkami zarządu, a także zasady reprezentacji spółki w likwidacji; pojęcia „dzień dywidendy”; zasady zmiany umowy spółki z o.o. w organizacji; zasady dotyczące następstwa procesowego przy podziale spółki kapitałowej oraz kwestie odpowiedzialności spółki dzielonej za jej zobowiązania po wydzieleniu; składanie pełnomocnictw na posiedzeniach organów właścicielskich spółek,
 • § w Kodeksie pracy, zmiany w zakresie ograniczenia obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach o najniższych wskaźnikach wypadkowości i warunkach środowiska pracy, w których występują najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia;

ponadto

 • §  przyznania ZUS możliwości zawiadamiania ubezpieczonych o kontroli czasowej niezdolności do pracy nie tylko za pośrednictwem operatora pocztowego, ale również przez pracowników ZUS lub inne wyznaczone osoby oraz telefonicznie lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
 • §  modyfikację pojęcia „motocykl”, która umożliwia m.in. rejestrację motocykli z napędem elektrycznym;
 • §  podwyższenie z 1,2 mln do 2 mln euro progu przychodów uprawniającego do uzyskania statusu „małego podatnika”;
 • §  ujednolicenie wzorów formularzy w zakresie podatków lokalnych (rolnego, od nieruchomości i leśnego);
 • §  w zakresie rachunkowości; zmiany definicji jednostki mikro, zwiększenie liczby jednostek, które będą mogły korzystać z uproszczeń dla małych jednostek poprzez podniesienie progów dla tej kategorii jednostek, zwiększenie progów uprawniające jednostki do stosowania określonych uproszczeń w ewidencji księgowej,
 • §  skrócenie okresu obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych z trwałego przechowywania do okresu 5 lat;
 • §  zniesienie obowiązku prowadzenia karty przychodów w zakresie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym;
 • §  skrócenie terminu ze 150 dni na 90 dni, który umożliwia wierzycielowi zastosowanie przepisów regulujących „ulgę za złe długi” w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług ustawa;
 • Start
 • Blog
 • Pakiet MŚP - stanowi ułatwienie dla sektora MŚP- Ustawa nowelizuje 34 ustawy
Copyright IMO 2022
Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Mendrek Oksieniuk Sp. p. Dokładne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zawarte w Polityce Prywatności dostępnej tutaj.
Obserwuj nas