Krajowy Rejestr Zadłużonych od 1.12.2020 roku 

  • IMO
  • Blog
  • Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U. 2019 r. poz. 55).

Data wejścia w życie: 1/12/2020 (z odstępstwami)

Ustawa wprowadza Krajowy Rejestr Zadłużonych, który jest jawnym rejestrem prowadzonym w systemie teleinformatycznym przez Ministra Sprawiedliwości.

W rejestrze ujawniane są informacje o osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych wobec których są albo były prowadzone postępowania upadłościowe lub restrukturyzacyjne, o wspólnikach osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, jeżeli ogłoszono upadłość spółki lub oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości albo wobec których orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej albo wobec których była prowadzona egzekucja, która została umorzona z powodu bezskuteczności, a także wobec których były prowadzone postępowania alimentacyjne.

Dane w rejestrze ujawniane są zasadniczo przez 10 lat od dnia prawomocnego zakończenia lub umorzenia postępowania, którego dotyczą (7 lat w zakresie egzekucji i alimentów).

Ustawa wprowadza ponadto obowiązek składania w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz w postępowaniu upadłościowym przedsiębiorców wniosków oraz dokumentów drogą elektroniczną, zasadę dokonywania elektronicznych doręczeń, prowadzenie akt postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych w formie elektronicznej, dostęp do akt drogą elektroniczną, rezygnację z dokonywania obwieszczeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zasadę przygotowywania sprawozdań okresowych oraz końcowych zawierających raporty generowane z prowadzonego w systemie teleinformatycznym spisu masy upadłości oraz spisu wierzytelności.

W ramach zmian pozostałych ustaw, delegacja do wydania rozporządzenia, które określi, tryb zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym, za pomocą którego można wnosić pisma procesowe, została przeniesiona z Kodeksu postępowania cywilnego do ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

W ramach przepisów przejściowych przewidziano, że w rejestrze nie ujawnia się informacji w sprawach w których wnioski do postępowań (typu wniosek o ogłoszenie upadłości) wpłynęły przed dniem wejścia w życie ustawy.

  • Start
  • Blog
  • Krajowy Rejestr Zadłużonych od 1.12.2020 roku 
Copyright IMO 2022
Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Mendrek Oksieniuk Sp. p. Dokładne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zawarte w Polityce Prywatności dostępnej tutaj.
Obserwuj nas