4 marca 2019 wchodzi e-dowód

  • IMO
  • Blog

 

  • Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r. poz. 60).

Data wejścia w życie: 04/03/2019 (z odstępstwami)

Zmiany w ustawie przewidują wprowadzenie nowego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.

Dowody osobiste wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych. Wymiana dowodów osobistych przewidziana jest do 2029 r.

E- dowód, po odpowiedniej aktywacji, umożliwia:

  • §  uwierzytelnienie posiadacza dowodu osobistego online (certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia);
  • §  składanie podpisu osobistego jako zaawansowanego podpisu elektronicznego (certyfikat podpisu osobistego);
  • §  potwierdzenie obecności posiadacza dowodu osobistego w określonym miejscu i w określonym czasie (certyfikat potwierdzania obecności);
  • §  zamieszczenie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego wydawanego przez dostawców rynkowych.

Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia zamieszcza się w dowodach osobistych osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz osób posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych.E – dowód wyposażony jest w środek identyfikacji elektronicznej - profil osobisty, który umożliwi potwierdzenie tożsamości w usługach online.

Certyfikat podpisu osobistego zamieszcza się w dowodach osobistych osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i jeżeli została wyrażona na to zgoda.

Użycie podpisu osobistego w stosunku do podmiotu innego niż podmiot publiczny, wywołuje skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę.

Minister informatyzacji obowiązany został do udostępnienia usługi elektronicznej, która umożliwi zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

W ustawie o ewidencji ludności przewidziano możliwość wykorzystania dowodu osobistego jako środka identyfikacji elektronicznej, do pobrania z rejestru PESEL informacji o adresie zameldowania. Minister informatyzacji ma stworzyć usługę elektroniczną umożliwiającą otrzymanie takiej informacji.

Copyright IMO 2022
Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Mendrek Oksieniuk Sp. p. Dokładne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zawarte w Polityce Prywatności dostępnej tutaj.
Obserwuj nas