Pracownicze Plany Kapitałowe

 • IMO Legal
 • Blog

Z dniem 1 stycznia 2019 roku w życie weszła ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Od 1 lipca 2019 roku najwięksi przedsiębiorcy są zobligowani stosować się do przepisów tej ustawy.  Tworzenie PPK jest uzależnione od wielkości przedsiębiorstwa a dokładnie od ilości osób zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie i tak:  

 • ·w przedsiębiorstwach, które na koniec 2018 roku zatrudniały powyżej 250 pracowników -  ostateczny termin uruchomienia PPK to 1 lipca 2019 roku;
 • ·w przedsiębiorstwach, które zatrudniają od 50 do 249 pracowników - najpóźniej do 1 stycznia 2020 roku;
 • ·w przedsiębiorstwach, które zatrudniają od 20 do 49 pracowników - od 1 lipca 2020 roku;
 • ·w pozostałych przedsiębiorstwach - od dnia 1 stycznia 2021 r z tym, że w przypadku podmiotów należących do jednej grupy kapitałowej, termin wejścia obowiązywania uzależniony jest od liczby pracowników zatrudnionych w podmiocie (przedsiębiorstwie wchodzącym w skład grupy kapitałowej), który zatrudnia najwięcej pracowników w całej grupie kapitałowej.   
 • ·jeśli podmiot zatrudnia mniej niż 10 osób i nie będzie chciała założyć PPK, to wszyscy pracownicy w tej firmie będą musieli wyrazić taką wolę (że nie chcą do niego należeć);
 • ·PPK nie będzie musiał być tworzony, jeśli w przedsiębiorstwie powstał już Pracowniczy Program Emerytalny, do którego wpływają składki w wysokości przynajmniej 3,5 proc.

Umowy o prowadzenie PPK należy zawrzeć do 10 dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia, w którym zaistniał obowiązek uruchomienia PPK, w imieniu i na rzecz osoby będącej w tym dniu osobą zatrudnioną, chyba że osoba ta przed upływem tego terminu złoży deklarację, o rezygnacji z PPK. 

Obowiązki jakie spoczywają na pracodawcy w związku z utworzeniem PPK to w szczególności:

 • ·w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeżeli taka organizacja nie działa w danym podmiocie – z reprezentacją osób zatrudnionych, wyłonioną w trybie u niego przyjętym, dokonać wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK,
 • ·zawrzeć umowę o zarządzenie PPK z wybraną instytucją finansową,
 • ·zawrzeć umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz uczestników PPK z instytucją finansową, z którą zawarta została umowa o zarządzanie PPK.

Lista instytucji finansowych, spośród których należy wybrać tą, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK dostępna jest w ewidencji PPK i na portalach PPK: funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI), funduszy emerytalnych zarządzanych przez powszechne towarzystwo emerytalne (PTE) albo pracownicze towarzystwo emerytalne, zakładów ubezpieczeń. Ponadto pracodawca jest obowiązany finansować wpłaty podstawowe do PPK z własnych środków – w wysokości 1,5% wynagrodzenia pracownika. Może też zadeklarować finansowanie wpłat dodatkowych – w wysokości do 2,5% wynagrodzenia pracownika. Pracodawca: 

 • ·oblicza i dokonuje wpłat do wybranej instytucji finansowej finansowanych przez pracodawcę oraz
 • ·oblicza, pobiera od uczestnika PPK i dokonuje wpłat do wybranej instytucji finansowej finansowanych przez uczestnika.

Pracodawca zobowiązany jest również do zapewnienia obsługi administracyjnej programu oraz obowiązki informacyjne względem pracownika i instytucji finansowej, między innymi w zakresie:

 • ·w odniesieniu do pracownika:

o  poinformować go o obowiązku złożenia przez podmiot zatrudniający w imieniu uczestnika wniosku o wypłatę transferową – niezwłocznie po zawarciu umowy o prowadzenie PPK;

o  poinformować go o warunkach uczestnictwa w PPK oraz obowiązkach i uprawnieniach podmiotu zatrudniającego, jak również osoby zatrudnionej, związanych z udziałem w PPK;

o  poinformować go o możliwości złożenia wniosku o przystąpienie do PPK (w przypadku, gdy uczestnik ma ukończone 55 lat lecz nie więcej niż 70 lat);

o  poinformować go o ponownym dokonywaniu wpłat do PPK po upływie okresu ważności deklaracji rezygnacji z oszczędzania w PPK – co cztery lata, w terminie do ostatniego dnia lutego;

o  poinformować go o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej do PPK.

 • ·W odniesieniu do wybranej instytucji finansowej, z którą zawarta została umowa o zarządzanie PPK:

o  o złożeniu przez uczestnika deklaracji rezygnacji z oszczędzania w PPK – niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od złożenia temu podmiotowi przez uczestnika deklaracji rezygnacji;

 • oo ponownym dokonywaniu za daną osobę zatrudnioną wpłat do PPK w przypadku upływu okresu ważności deklaracji o rezygnacji z oszczędzania w PPK.

Jak już wcześniej wskazano alternatywą dla PPK jest utworzenie przez pracodawcę Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE),. PPE można dobrowolnie zakładać od czasu reformy III filaru z końca lat 90-tych. Warunkiem jest jednak to by składka na PPE wynosiła co najmniej 3,5% wynagrodzenia oraz 25% udziału pracodawcy.Comiesięczne składki w ramach PPE, finansowane przez pracodawcę, są zwolnione z obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Można je prowadzić w ramach pracowniczych funduszy emerytalnych, które wiążą się jednak z koniecznością samodzielnego inwestowania i zarządzania składkami przez pracodawców. Drugą opcją jest przekierowanie zarządzania na podmiot zagraniczny z siedzibą na terenie państwa Unii Europejskiej. Inna opcja, która umożliwia zapewnienie pracownikom ubezpieczenia na życie, to umowa na grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zawierana z zewnętrznym podmiotem. Ostatnią formą jest umowa z funduszem inwestycyjnym. W tym przypadku należy zwrócić uwagę na wybór odpowiedniego TFI. Składki w ramach PPEustalana przez pracodawcę oraz przedstawicieli pracowników w umowie zakładowej. Mogą stanowić procent wynagrodzenia (maksimum 7%), określoną kwotę lub być ustalana w sposób mieszany, czyli jako procent od pensji, ale z określonym limitem. Składki emerytalnej na PPE, finansowanej przez pracodawcę, nie wlicza się przy określaniu obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne. Stanowi ona jednak przychód pracownika, dlatego naliczany jest od niej podatek dochodowy od osób fizycznych. Z informacji pochodzących z KNF wynika, że w ostatnim okresie znacznie wzrosła ilość zgłoszeń dotyczących utworzenia PPE. 

Copyright IMO 2022
Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Mendrek Oksieniuk Sp. p. Dokładne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zawarte w Polityce Prywatności dostępnej tutaj.
Obserwuj nas